Andupez GmbH
West­hafen­straße 1
13353 Berlin

Tel: +49 30 3989820
Fax*: +49 30 39898219
E-Mail: ver­kauf at andupez.de
Inter­net: www.andupez.de/eng

Angaben gemäß § 5 TMG

Court of reg­is­tra­tion:
Amts­gericht Berlin-Char­lot­ten­burg

Reg­is­tra­tion num­ber:
HRB 32747

Geschäfts­führer:
Jens-Niko­laus Janßen
Pedro Homar Amen­gual

Tax inden­ti­fi­ca­tion num­ber:
DE 136568669

Con­trol num­ber for Bio­log­i­cal prod­ucts:
DE-ÖKO-037

Web­de­sign:
www.ultracolor.de